گواهی عضویت در انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن